ضرب المثل های یخمکی
موش رو به خانه اش راه نمی دادن شب رفت هتل
توانا بوبد هر که مایه اش بیشتر بوبد
در اوج سرعت قدرت ترمزت رو داشته باش
روی ریسمان پوسیده کسی لباست و پهن نکن
یک دیوانه ای سنگ در چاه می اندازه بیقه براش دست میزنند
اخر شاهنامه نوشته شده پایان خوش نبود پایان بود
میگن جوجه رو اخر هفته باید زد به سیخ
زن و شوهر دعوا کنند اهال محل خبر میشن
یک طرفه به قضاوت نرو این نبود ببخشید خیابان رو یک طرفه نرو چون جریمه میشی
پیدا کردن یک سوزن در انباره کاه اینهم فاسد شد سه سوت با آهن روبا پیدا میشه
یخ کنی بچه با این ضرب المتل هات


دسته ها : جوک و طنز
سه شنبه نوزدهم 6 1387
X